Kapcsolat

TAMONKA
KÖNYVELŐIRODA KFT
6451 Tataháza
József A. u. 33.

Tel: +36-70/6366-277

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek:
8.00-12.00 12.30-15.30

Szombat-Vasárnap:
zárva

Idézetek

"Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek! Ennyi az egész." Zen bölcsesség

"Ha a játszmának vége, a király és a gyalog ugyanabba a dobozba kerül vissza." olasz bölcsesség

Gyakori kérdések

» Mezőgazdasági őstermelőnek be kell jelentkeznie az ÁFA alá, ha bevétele elérte a 6 millió forintot?

Igen, mert

"ÁFA törvény 188. § (2) Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: 6 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg."

Viszont meg kell nézni, hogy mely bevételek számítanak ebbe az értékhatárba!

A (3) bekezdés szerint:

"Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be:

g) a XIV. fejezetben szabályozott jogállású adóalanynak a mezőgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték."

(A XIV. fejezet a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany jogállásáról és a kompenzációs felár igénybe vételének feltételeiről rendelkezik.)

A NAV 6. számú információs füzete szerint:

"Minden őstermelőnek, kistermelőnek lehet olyan ügylete, amelyben nem érvényesíthet kompenzációs felárat. Valamennyi olyan őstermelőnek, kistermelőnek, aki nem kizárólag kompenzációs felárra nem jogosító ügyletet teljesít, célszerű megfontolnia, hogy a kompenzációs felárra nem jogosító ügyletek tekintetében milyen áfa adózási módot alkalmaz.

Alanyi adómentesség

Az adóalany alanyi adómentességet akkor választhat, ha annak az Áfa tv-ben meghatározott feltételei fennállnak. Az alanyi adómentesség választására a tevékenység kezdetekor, illetve a tárgyévet megelőzően van lehetőség (a bejelentő/változás bejelentő lapon).

Alanyi adómentességet csak olyan adóalany választhat, akinek a termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített (vagy megtérítendő) ellenérték – éves szinten göngyölített összege – nem haladja meg a 6 millió forintot sem a tárgyévet megelőző évben ténylegesen, sem a tárgyévben ésszerűen várhatóan. A különleges jogállású adóalanynak az alanyi adómentesség választásának bejelentésekor különös gondossággal kell eljárnia, a bejelentő/változás bejelentő lapon egyértelműen jelölnie kell, hogy a választott alanyi adómentesség mellett fenntartja-e a különleges jogállását, vagy az alanyi adómentesség választásával egyidejűleg lemond a különleges jogállásáról. A különleges jogállású adóalany kompenzációs felárra jogosító ügyleteinek az ellenértéke az alanyi adómentesség választására jogosító 6 millió forintos értékhatárba nem számítandó bele."

» Ha egy ÁFÁ-s egyéni vállalkozó alanyi mentesre tér át, a decemberi teljesítésű átutalásos, még ki nem fizetett vevő számlák ÁFÁ-ját az utolsó negyedévi bevallásában szerepeltetnem kell?

A kérdésnek a 45 napos halasztás miatt van jelentősége.

Az ÁFA tv. 61.§.

(1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ellenérték megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik, a teljesítésre kötelezett adóalany, aki (amely)

a) nyilvántartását az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezeti, vagy csak a bevételeiről köteles nyilvántartást vezetni, vagy

b) nyilvántartási kötelezettségének - a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály szerint - módosított teljesítési szemléletben tesz eleget, a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg.

(2) Ha az ellenérték megfizetése részletekben történik, a fizetendő adót a részlet megfizetésekor, legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani.

(3) Ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig egészben vagy részben nem fizették meg, az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a fizetendő adót az előzőekben említett határidő lejártát követő napon, a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani.

(4) Az (1) bekezdésben említett adóalanytól, ha a teljesítés és a fizetendő adó - (1)-(3) bekezdések szerinti - megállapítása között

a) az e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, vagy

b) követelését ellenérték fejében engedményezi, vagy

c) a kettős könyvvezetés szabályaira tér át,

a fizetendő adót - az (1)-(3) bekezdésektől eltérően - az a) pontban említett esetben a jogállásváltozást megelőző napon, a b) pontban említett esetben a követelés engedményezésekor, a c) pontban említett esetben pedig a nyitómérleg fordulónapján kell megállapítani.

» Készpénzes számlán mennyi a 27%-os ÁFA esetén feltüntetendő százalékérték?

Az egyszerűsített adattartalmú számlában kötelezően feltüntetésre kerülő, a felszámított adómértéknek megfelelő azon százalékérték, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének meghatározásához szükséges a 27 %-os felszámított adómértéknél 21,26 %.

» Egyszerűsített foglalkoztatásnál mi számít adótartozásnak?

"6) Az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel a 8. § (2) bekezdésében és/vagy a 8. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő adók tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.

8. § (1) A munkáltató a 7. § (2) bekezdésében meghatározott egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony alapján a (2) bekezdésben meghatározott közterhet fizet.

(2) Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a 7. § (2) bekezdés a) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 500 forint, a 7. § (2) bekezdés b) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 1000 forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott közteher megfizetésével nem terheli

a) a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,"

(2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról)

» Hogyan lehetnék éves ÁFÁ-s?

Az ÁFA bevallás gyakoriságát az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozza, tehát ez nem a vállalkozó választásától függ.

"évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves szintre átszámított - összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal,"

» Hogyan érhetem el az irodát?

Munkanapokon az iroda nyitvatartási idejében a 70/6366277 telefonszámon egyeztethetünk időpontot, amely Önnek is megfelelő.